ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠯᠭᠦᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ

ᠲᠡᠤᠬᠡ 2021-06-07
mail@uvurmongol.org